Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-12-24


10,999,999.00

Hệ thống tổng đài NEC SL1000-12-24 cấu hình 12 trung kế 24 thuê bao (Khả năng mở rộng 48 trung kế 128 thuê bao):

– 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao

– 02 Card IP4WW-408E-A1 mở rộng 4 trung kế 8 thuê bao


Nhà sản xuất

Loại thiết bị

Số lượng trung kế

Số lượng máy nhánh

Có khả năng mở rộng

Bảo hành